Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen tájékoztatás nem teljes körű, a kalkuláció kizárólag tájékoztató jellegű, nem jelent az Universal Leasing Kft vagy a vele kapcsolatban álló pénzintézet(ek) részéről kötelezettségvállalást és szerződéses ajánlatnak sem minősül. A finanszírozás forint alapú, változó kamatozású nyíltvégű pénzügy lízing konstrukcióban történik, amelyet kizárólag vállalkozások vehetnek igényben. A Referenciakamat mértékéről, a kamatkülönbözet fizetési kötelezettség és a finanszírozás további feltételeiről a Merkantil Bank Zrt. Gépjármű Zártvégű Pénzügyi Lízing Üzletszabályzatból és Hirdetményekből tájékozódhat, amelyek megtekinthetőek a Merkantil Bank Zrt. honlapján vagy székhelyén. A Lízingbevevőnek kötelező az általa kiválasztott biztosítóval teljes körű casco biztosítást kötni akként, hogy a biztosítás társbiztosítottja a Merkantil Bank Zrt., mint Finanszírozó lesz.  A weboldalának használata során tudomására jutott személyes (név, telefonszám, e-mail cím) adatokat az AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), továbbá az  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezeli. A részletes adatkezelési tájékoztatót lásd itt.  Amennyiben Ön bármely személyes adatát megadja https://konfigurator.teslounge.hu  honlapon, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Universal Leasing Kft – az ügylet jellege által meghatározott célból (kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás a megkeresővel, kérdés/kérés megválaszolása, Ajánlat nyújtása) és ideig (létre nem jött jogviszony esetén 5 évig) – kezelje. Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, ám azt kérjük vegye figyelembe, hogy a megkeresését hozzájárulás hiányában nem tudjuk teljesíteni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőző jogszerű adatkezelést. Az Universal Leasing Kft., mint közvetítő a Merkantil Bank Zrt. finanszírozó képviseletében jár el.